Maalien ympäristövaikutukset

Maalin aiheuttama ympäristökuormitus muodostuu:
  • raaka-aineiden valmistamisesta
  • käytettävästä energiasta
  • valmistuksen aikana syntyvistä päästöistä
  • valmistuksessa syntyvästä jätteestä
  • raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetuksesta ja varastoinnista
  • maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana maalista haihtuvista yhdisteistä
  • maalin ja maalatun esineen tai rakenteen hävittämisestä

Tuotteen elinkaaren aikana se aiheuttaa päästöjä ilmakehään, maaperään ja vesistöön. Päästöistä ilmakehään otetaan huomioon mm. kasvihuonekaasut, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, hiukkaspäästöt ja raskasmetallit. Päästöistä maaperään ja veteen otetaan huomioon mm. hapettavat yhdisteet, fosforin ja typen päästöt sekä raskasmetallit. Kasvihuonekaasut vaikuttavat ilmakehän lämpenemiseen, haihtuvat orgaaniset yhdisteet alailmakehän otsonin muodostumiseen, rikkipäästöt ympäristömme happamoitumiseen ja typpiyhdisteet ympäristömme rehevöitymiseen. Jotkin raskasmetallit ovat jo itsessään myrkyllisiä. Lisäksi ne ovat biokertyviä ja saattavat haitata mm. eliöiden kasvua ja lisääntymistä.


Maalien ympäristövaikutuksia rajoitetaan lainsäädännöllä:

Maalien VOC-direktiivissä määritellään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuden enimmäismäärät ja niiden merkitseminen tuotteen päällysmerkintöihin
REACH-asetus säätää käyttöturvallisuustiedotteiden (KTT) laatimisesta ja toimittamisesta
Biosididirektiivi säätää eliöntorjunta-aineita sisältävien kemikaalien hyväksymisestä ja käytön rajoittamisesta.
CLP-asetus määrittää kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisestaLähteet:

www.tikkurila.fi

www.tukes.fi

http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_paint


http://www.tikkurilagroup.com/fi/yritysvastuu/ymparisto/tikkurilan_tuotteiden_ymparistovaikutukset


hiilijalanjälki

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti